VERKOOPSVOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen

      welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1.2 Deze verkoopsvoorwaarden gelden niettegenstaande tegenstrijdige

      bedingen in de aankoopvoorwaarden van de koper.

1.3 De levering omvat uitsluitend het materieel zoals nauwkeurig omschreven in

      de offerte of de orderbevestiging en het accepteren van deze

      sluit eveneens in dat men deze verkoopsvoorwaarden aanneemt.

1.4 Bij de levering is niet inbegrepen metselwerk, bevestigingsstenen, en andere

      eventuele veranderingen aan buizen of aan welk ander apparaat of installatie

      ook waarvan verplaatsing of verandering noodzakelijk zou zijn voor de

      installatie van het verkochte materieel, en elk ander werk niet

      uitdrukkelijk en schriftelijk gespecificeerd in de offerte of orderbevestiging.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst vangt pas aan de dag waarop ons bedrijf in het bezit is

      van alle tot het behoorlijk uitvoeren van de bestelling nodige inlichtingen en

      na incasseren van het gevraagde zoals bepaald bij de betalingsvoorwaarden.

2.2 Indien ons bedrijf bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld

      wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de koper

      vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bevestigd heeft het aanbod

      aan te nemen.

3 Tekeningen en beschrijvingen

3.1 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en alle

      overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires,

      advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een

      benaderende aanduiding.

4 Prijzen

4.1 De prijzen die voorkomen in de offertes van ons bedrijf zijn prijzen welke

      van kracht zijn de dag dat deze offertes gemaakt zijn.

4.2 Indien verhogingen van lonen, grondstofprijzen, belastingen, sociale en andere

      lasten zich zouden voordoen, die de aanvankelijke kostprijs zouden verhogen,

      of indien politieke, economische of financiële fluctuaties de algemene

      toestand van de markt gevoelig zouden wijzigen, kunnen onze prijzen ieder

      ogenblik herzien worden voor wat het nog uit te voeren gedeelte van de

      bestelling betreft.

4.3 Iedere wijziging op verzoek van de koper aangebracht aan een bestelling die

      reeds door ons bedrijf geaccepteerd is zal een prijsverhoging en een

      verlenging van de leveringsperiode rechtvaardigen.

5 Betaling

5.1 Facturen zijn contant betaalbaar bij of vóór afhaling of vóór levering

      tenzij anders schriftelijk bedongen.

5.2 De voorschotten betaald door de koper worden op de koopprijs in mindering

      gebracht en hebben niet het karakter van handgeld, waarbij door afstand de

      partijen het recht zouden hebben de overeenkomst te ontbinden.

5.3 De goederen blijven volledige eigendom van ons bedrijf zelfs na levering tot

      volledige betaling van het factuurbedrag. In tussentijd kan de koper de koop

      niet vernietigen en de goederen evenmin verkopen of bezwaren. Anderzijds

      blijft de koper de enige bewaarder (met volledige verantwoordelijkheid voor

      de goederen). Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inning ;

      eventuele inningskosten zijn ten laste van de koper.

5.4 Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet

      betaald zoals bedongen automatisch met 12 % verhoogd worden met een

      minimum van € 150,- en een maximum van € 2.000,- uit hoofde van

      forfaitaire en onverminderde strafbepaling.

      Bovendien zijn de verwijlintresten 1,5 % per maand op het nog openstaand

      saldo van rechtswege verschuldigd vanaf de datum der eisbaarheid der betaling.

      Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. Bij niet

      betaling of van zodra één van de overeengekomen voorwaarden niet

      voldaan wordt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst

      éénzijdig nietig te verklaren.

5.5 De bedragen die nog verschuldigd bleven op al dan niet afgeleverde 

      bestellingen moeten aangepast worden in geval van devaluatie of wijziging

      der muntverhoudingen.

6 Levering

6.1 Leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven en verbinden ons

      bedrijf niet en geven geen aanleiding tot schadevergoeding.

      Zij beginnen te lopen van zodra de koper voldaan heeft aan de verplichtingen

      die de uitvoering van de bestelling regelen.

6.2 Vertragingen kunnen geenszins de ontbinding van de overeenkomst door de

      koper rechtvaardigen.

6.3 Iedere vertraging die te wijten is aan overmacht geeft ons bedrijf het recht

      hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de leveringstermijnen als

      verschoven te beschouwen gedurende een tijd die overeenstemt met die,

      gedurende welke de overmacht van kracht zal zijn of geweest zal zijn, dit

      alles zonder schadevergoeding ten laste van ons bedrijf.

6.4 Als geval van overmacht wordt beschouwd iedere gebeurtenis, zelfs indien die

      te voorzien was, onafhankelijk van de wil van ons bedrijf, en die merkbare

      wijzigingen te weeg brengt aan de algemene exploitatievoorwaarden van de

      industrie of de handel van ons bedrijf, zoals : oorlog, zelfs tussen vreemde landen,

      uitbreiding van de oorlog hetzij wat de oorlogvoerenden hetzij wat betreft de

      gevolgen, opeising staking zelfs van economische of sociale oorsprong,

      politieke of sociale troebelen, brand, alle belemmeringen of beperkingen

      afkomstig van de autoriteiten, ongeval aan machines, onderbreking van het

      goederenvervoer of de levering van elektrische stroom. Deze opsomming is

      niet limitatief. Ons bedrijf zal, indien het dit nodig oordeelt, de koper te

      gelegener tijd op de hoogte houden van het voorvallen van bovengenoemde

      gebeurtenissen.

 

7 Vertraagde inontvangstname

7.1 Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt of de aflevering niet aanneemt  binnen de drie maanden na zijn aanbetaling is hij niettemin gehouden de betalingen contractueel verbonden met de levering te verrichten als waren de  goederen geleverd. In dit geval zal ons bedrijf de goederen opslaan voor rekening en risico van de koper.

7.2 Vanaf één maand na de in de overeenkomst bepaald in 7.1 en onder

      omstandigheden zoals beschreven in 7.1 worden de goederen opgeslagen door

      ons bedrijf waarvoor een vergoeding van 2 % per maand verschuldigd is op de

      waarde van de goederen. Elke begonnen maand zal als een volledige maand

      aangerekend worden.

7.3 Ons bedrijf kan de koper aanmanen de goederen binnen een redelijke termijn

     af te halen of de aflevering aan te nemen .Indien de koper om welke reden dan

      ook zijn verplichting niet nakomt heeft ons bedrijf het recht om door een

      schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst wat

      betreft het gedeelte der goederen dat ten gevolge van dit in gebreke blijven niet

      geleverd is te ontbinden en van de koper een vergoeding te verkrijgen voor alle door

      hem als gevolg van dit niet nakomen geleden schade, met als minimum 30 % van

      het totaal bedrag van de factuur.

8 Vervoer, verpakking, enz.

8.1 Alle verrichtingen wat betreft vervoer, verzekeringen, douane, behandelingen

      buiten de werkplaatsen/opslagplaatsen van ons bedrijf, ter plaatse brengen op het

      werk, zijn ten laste en op risico van de koper op wie de verplichting rust de

      goederen bij aankomst na te zien en zo nodig de schade te vermelden op de

      vrachtbrief, de chauffeur te laten ondertekenen en verhaal in te stellen tegen

      vervoerders of ander tussenpersonen zelfs indien de levering franco uitgevoerd is.

8.2 De goederen reizen op risico van de koper en ons bedrijf wijst alle

      verantwoordelijkheid af wat betreft de regelmatigheid der transporten te land,

      te water of door de lucht.

8.3 Verpakkingen zijn steeds voor rekening van de koper en worden door ons

      bedrijf niet teruggenomen behoudens tegengestelde schriftelijke bepalingen.

8.4 Transportprijzen zijn indicatief en worden verrekend bij levering aan de dan actuele prijs.

9 Garantie

   Materieel wordt altijd verkocht af fabriek, “in de staat waarin het zich bevindt”

   gekend door de koper, tenzij schriftelijk anders bedongen, en wel onder hierna

   vernoemde voorwaarden :

9.1 Bij garantie is de garantieverplichting beperkt tot de vervanging van defecte

      onderdelen, uitgezonderd de slijtbare onderdelen zoals b.v. transportbanden, enz.

9.2 De duur van de garantie van het door ons bedrijf verkochte materieel bedraagt

      maximaal drie maanden te rekenen vanaf het moment van levering. In de gevallen

      waar het materieel dag en nacht gebruikt wordt, wordt de duur van de garantie

      teruggebracht tot de helft.

9.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit dit artikel te kunnen beroepen dient de

      koper ons bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en alle

      medewerking te verlenen om ons bedrijf in staat te stellen de gebreken te

      constateren of te verhelpen.

9.4 Tenzij anders overeengekomen is het vervoer van de onderdelen gezonden ter

      vervanging, tussen de plaats van opstelling en de fabriek of opslagplaatsen van

      ons bedrijf voor rekening en risico van de koper.

9.5 De overeenkomstig dat artikel vervangen gebrekkige onderdelen worden ter

      beschikking van ons bedrijf gesteld.

9.6 De garantieverplichting strekt zich niet tot gebreken die zich vertonen in

      materieel dat door de koper geleverd of opgelegd werd of voortspruiten uit een

      door hem voorgeschreven constructie.

9.7 De garantieverplichting strekt zich alleen onder normale bedrijfsomstandigheden

      en normale wijze van gebruik. In het bijzonder stelt het zich niet tot gebreken die

      voortvloeien uit : gebrek aan toezicht, slecht onderhoud, door de koper

      aangebrachte veranderingen zonder schriftelijke toestemming van ons bedrijf,

      door de koper slecht uitgevoerde reparaties, of normale slijtage.

9.8 Reparatie, verandering, of vervanging van onderdelen gedurende de

      garantieperiode kan niet tot het gevolg hebben dat de garantieperiode van het

      materieel verlengd wordt. Het constateren van een gebrek machtigt de koper niet

      uit eigen beweging de onderdelen die gebreken vertonen te vervangen : ons bedrijf

      moet altijd geraadpleegd worden over de wenselijkheid van een vervanging.

      Indien de koper zelf wenst te voorzien in de vervanging van een of meerdere

      onderdelen zal hij dit telkens op eigen risico doen. Ons bedrijf wijst alle garanties

      af indien onverschillig welke werkzaamheden aan door haar geleverde machines

      of installaties worden uitgevoerd door iemand die geen deel uitmaakt van haar

      personeel.

9.9 Aansprakelijkheid: Indien en voor zover de aansprakelijkheid van nv Barsso wordt weerhouden, zal de vergoeding voor schade nimmer hoger zijn dan maximaal het bedrag waartoe de nv Barsso zijn aansprakelijkheid heeft ingedekt door middel van een verzekeringsovereenkomst.

10   Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Enkel de Rechtbank van Kortrijk is bevoegd bij betwisting.

10.2 Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.

10.3 Klachten dienen ons ten laatste 8 dagen na levering te bereiken.

10.4 De koper verbindt er zich toe het aangekocht materieel aan te passen vooraleer

        het in gebruik te nemen aan de in zijn land geldende wetten en regels betreft

        veiligheid en hygiëne.

11 VERTALINGEN

     Enkel de Nederlandstalige versie van deze verkoopsvoorwaarden is geldig.